KVKK – Kempinski Residences Balmumcu

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT UYARINCA AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

 Kempinski Residences Balmumcu. (Kısaca “Şirket” olarak anılacaktır) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve ilgili düzenlemelere uygun hareket edebilmemiz amacıyla aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunarız.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:  Ad, Soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, cep telefonu, elektronik posta adresi, meslek, uyruk, iletişim talep edilen dil, adres, doğum tarihi, form doldurma, yarışmalar için iletilen fotoğraflar ve videolar, daire teslimleri esnasında çekilen fotoğraflar ve videolar ve tarafımız ile paylaştığınız diğer her türlü Kişisel Veriler. 

Kişisel verileriniz müşterilerimize verdiğimiz hizmetleri sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yerine getirmek, ürün ve hizmetlere ilişkin satış sonrası destek hizmetlerini sunmak, müşterilerimiz adına DASK ve Konut/Eşya Sigortalarını yaptırmak, müşteri ilişkileri süreçlerimizi yürütmek, talep ve şikâyetlerinizi karşılayabilmek, daire teslimleri sırasında çekilen fotoğraf ve/veya videoların sosyal medya hesaplarında, kataloglarda, internet sitelerimizde kullanılması, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaları yapmak ve buna bağlı iş süreçlerini yürütmek amaçları ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenecektir.  Açık rızanıza dayalı olarak ise ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, pazarlama faaliyetlerimizi yürütmek, kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, reklam, promosyon vb. ticari elektronik ileti göndermek ve bu iletilerin gönderimini sağlamak üzere hizmet aldığımız şirketler ile paylaşmak, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda doğru hizmeti vermek, hizmetlerimiz esnasında çekilen fotoğraflarınızı kullanmak, pazarlama analizleri yapabilmek, ürünlerimizi talepleriniz doğrultusunda kişiselleştirebilmek profilleme yapmak amaçları ile verileriniz işlenebilecektir.  

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda grup şirketlerimiz olan Kempinski Residences Balmumcu olmak üzere ana hissedarlarımız, size verdiğimiz hizmeti yerine getirmek üzere destek aldığımız servis sağlayıcı firmalara, ilgili sigorta şirketine ve/veya acentesine, iş ortaklarımıza,  bayilerimize, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına, hizmet aldığımız kuruluşlar, kullandığımız yurt içi ve yurt dışı server (sunucular), bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kurumlar, veri sorumlusu adına veri işleyen, ölçümleme, hedefleme, profilleme desteği veren kişi ve kuruluşlar, denetim şirketleri, reklam ve tanıtım ajansları ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir. Verileriniz yurt içi/yurtdışında bulunan serverlara, bulut hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kurumlara Kanun’ un 9. Maddesi gereği açık rızanız doğrultusunda aktarılabilecektir.  

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas edeceğiniz; elektronik ortamda internet sitesi, çağrı merkezi, mobil uygulama, çevrim içi uygulamalar, çerezler, elektronik postalar, sosyal medya kanalları ve fiziki ortamda bayi kanalı, satış ve pazarlama departmanları çalışanlarımız, basılı formlar, üyelik formları çözüm ortaklarımız aracılığı ile sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak toplanacaktır.  Açık rıza vermeniz halinde ise ürün ve hizmetlerimizin beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek size sunulması hukuki sebebine dayalı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilmektedir. 

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:   a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) 7 inci madde de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verileri silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, kimliğiniz ile şahsen şirket merkezimize gelerek, noter vasıtası ile, güvenli elektronik imzanız ile imzalayıp şirket kayıtlı elektronik posta adresine elektronik posta göndererek, tarafınızca daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıt altına alınmış olan elektronik posta adresiniz üzerinden elektronik posta göndermek suretiyle yapabilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

İletişim bilgilerimiz aşağıda yer almaktadır: 

Unvan : 

Kayıtlı E-Posta Adresi : 

Posta Adresi :

 İşbu formu imzalayarak kişisel verilerinizin ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, pazarlama faaliyetlerimizi yürütmek, kampanyalarımız hakkında bilgi vermek, reklam, promosyon vb. ticari elektronik ileti göndermek ve bu iletilerin gönderimini sağlamak üzere hizmet aldığımız şirketler ile paylaşmak, ihtiyaçlarınız doğrultusunda doğru hizmeti vermek, hizmetlerimiz esnasında çekilen fotoğraflarınızı kullanmak, pazarlama analizleri yapabilmek, ürünlerimizi kişiselleştirebilmek, profilleme yapmak, yurtdışında sunucu kullanmak ve iş ortakları ile paylaşmak amaçları ile işlenmesine 6563 sayılı Elektronik  Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında onay vermektesiniz. 

İşbu formu imzalayarak yukarıda yer alan aydınlatma metnini okuyup anladığınızı beyan etmekte ve verilerinizin kullanımına açık rıza göstermektesiniz.

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAY FORMU

Bu formun onaylanması ile 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında KEMPINSKI RESIDENCES BALMUMCU (“Şirket”) tarafından veya bir aracı firma vasıtasıyla tarafınıza www.kempinskibalmumcu.com

Ve www.kempinskiresidencesbalmumcu.com adresli sitesinde veya uygulamasında sunulan hizmetlere ilişkin aşağıda izin verdiğiniz vasıtalar kullanılarak ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tüm tanıtım, kampanya ve bilgilendirme mesajı gönderimini kabul etmektesiniz. Şirket tarafından gönderilen iletilerde bu hususta belirtilen yöntemle gönderim listesinden kolayca ve ücretsiz olarak çıkabilirsiniz.

 Tarafıma e-posta gönderimini kabul ediyorum
 Tarafıma sms gönderimini kabul ediyorum.
 Tarafıma telefon ile ulaşılmasını kabul ediyorum

Bir cevap yazın

Start typing and press Enter to search

Top